گل مریم بخش چهارم

معرفی به دوستان اشتراک گذاری

منشأ آن مکزیک بوده و گیاهی دایمی و نیمه سوخدار (Half bulbous plant) است. سوخ ها از فلس ها و قاعده برگ ها تشکیل می شود.

گل مریم بخش چهارم

گل مریم

نیاز ها:گل مریم در فروش اینترنتی گل  احتیاج به خاک سبک و حاصلخیز داشته، محل های گرم و آفتابی را می پسندد. در نقاط کاملاً سردسیر به خوبی عمل نمی آید و در این نقاط باید در گلدان و در گلخانه کاشته شوند. دما مهمترین عامل مؤثر بر رشد و آغازیدن گل و به دنبال آن نمو گل و سوخ است. دامنه دمایی بهینه برای رشدو نمو ۲۰ تا ۳۰ درجه سانتی گراد است. دمای حدود ۴۰ درجه باعث کاهش طول سنبله، وزن و کیفیت گل می شود. دمای پایین در صورتی که به کمتر از ۱۰ درجه برسد اثر منفی روی رشد و گلدهی در اثر کم پر و نیمه پرپر دارد. اما در ارقام پرپر گل درشت، تولید گل از نظر کیفیت و کمیت در دمای متوسط افزایش می یابد. دمای خاک حدود ۲۰ درجه برای بهترین رشد مناسب است. طول روز بلند باعث افزایش رشد رویشی، طول گل و نیز ظهور زودتر گل می شود. کاهش شدت نور باعث افزایش طول برگ و کاهش بنیه گیاه می شود اما افزایش شدت و طول دوره روشنایی با فراهم کردن دمای بهینه باعث افزایش کیفیت گل می شود. شدت نور کم و نیز طول روز کوتاه مانند شرایط زمستان، روی گلدهی اثر منفی دارد اما ارقام پرپر اثر زیادی ندارد.

در خرید اینترنتی گل میتوانید این گل را تهیه کنید.
 
آبیاری:
 
خاک باید همیشه مرطوب باشد ولی در آبیاری آن نباید زیاده روی کرد چون باعث پوسیدن سوخ می شود. از طرف دیگر، اگر خاک خشک باشد رنگ شاخ و برگ سبز- آبی تیره و کیفیت گل کم می شود. قبل از کاشت سوخ ها باید زمین را آبیاری کرد تا رطوبت مناسب برای سبز شدن سوخ فراهم می شود. تا زمان سبز شدن سوخ ها باید از آبیاری بستر خودداری کرد. رطوبت زیاد در سبز شدن ممکن است باعث پوسیدن سوخ ها شود و این در زمان گلدهی روی نمو گیاه اثر منفی داشته و باعث کاهش کیفیت عملکرد گل می شود.


نظرات

 
   
 
Captcha